Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego lub kilku obszarów lub wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.


Praca konkursowa powinna być w całości zrealizowana w języku angielskim i do tego powinna zawierać polskie napisy – w innym wypadku nie będzie dopuszczona do oceny.


Materiał wideo może być nagrany dowolnym urządzeniem (profesjonalnym lub amatorskim): kamerą, aparatem cyfrowym, telefonem, tabletem itp. Jakość nagrania nie podlega ocenie.


Nadesłany materiał wideo powinien mieć długość od 3 do 4 minut.


Materiał wideo powinien zostać zapisany w formacie .avi lub .mp4.


Plik z materiałem wideo nie powinien przekraczać 128 MB.


Aby praca konkursowa spełniała wszystkie wymagania, można skorzystać z internetowych narzędzi do konwersji filmów, np. https://convert-video-online.com/pl/, https://www.onlinevideoconverter.com/pl. Rozmiar filmu można zmniejszyć np. za pomocą programu FormatFactory.


Nie, w filmie nie musi być widoczny żaden członek zespołu jeśli tak zakłada konwencja pracy (jeśli np. jest to animacja). Ważne, aby praca konkursowa została wykonana przez wszystkich zadeklarowanych w formularzu członków zespołu. Na koniec filmu może jednak zostać zaprezentowany skład zespołu np. w formie napisów końcowych.


Jeden zespół może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.


Podczas przesyłania materiału wideo w formularzu zgłoszenia należy podać tytuł filmu, jego formę oraz krótkie streszczenie w języku polskim (max. 800 znaków ze spacjami).


Praca konkursowa może zostać zdyskwalifikowana jeśli:
• Zawiera obraźliwe treści;
• Narusza prawa osób trzecich;
• Narusza dobra osobiste i prawa autorskie innych podmiotów;
• Nie ma charakteru autorskiego;
• Została wysłana po ustalonym w regulaminie terminie;
• Zgłaszający pracę nie dopełnili w całości warunków regulaminu.


Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie www.konkurszespoleni.pl oraz na profilu konkursu w serwisie Facebook www.facebook.com/konkursnzespoleni/ i serwisie YouTube.


Prace konkursowe będą oceniane w podziale na kryteria merytoryczne i realizacyjno-wykonawcze. Ocenie nie są poddawane kwestie techniczne (jakość, rozdzielczość wideo). Dokładna karta oceny jest dostępna w zakładce Regulamin.


Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową, której skład jest dostępny na www.konkursnatropie.pl/o-konkursie/.


Tak, zespół może wykorzystywać programy do edycji filmów np.: narzędzi dostępnych online https://online-video-cutter.com/pl/ lub darmowych programów np. Lightworks, ffDiaporama, Windows Movie Maker lub Shotcut.


Jeśli zgłaszający ma problem z załączeniem do formularza zgłoszenia konkursowego materiału wideo, powinien skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub maila kontakt@konkurszespoleni.pl.


W przypadku jakichkolwiek problemów z formularzem rejestracyjnym lub nadesłaniem pracy, prosimy o kontakt pod adresem mailowym kontakt@konkurszespoleni.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.


Zespół ma 7 dni od rejestracji (a najpóźniej do 28.02.2021 r. włącznie) na przesłanie skanu podpisanego formularza rejestracyjnego oraz oświadczeń. Następnie dokumenty są sprawdzane pod względem formalnym. Jeśli spełniają wszystkie kryteria, pod wskazany adres mailowy opiekuna zespołu przesyłane są login i hasło. Przesłanie tych danych jest równoznaczne z potwierdzeniem zarejestrowania zespołu do konkursu i umożliwia dodanie zgłoszenia konkursowego.


Rejestracji można dokonać do 20.02.2021 r. do godz. 23:59:59. Jest to także ostatni dzień przesyłania skanów podpisanego formularza i oświadczeń rodziców oraz opiekuna zespołu.


Ostatnim dniem, w którym prace konkursowe będą przyjmowane, jest 28.02.2021 r. (do godz. 23.59:59).


Rejestracji zespołu za pomocą formularza rejestracyjnego może dokonać dyrektor szkoły, opiekun zespołu lub inny pracownik szkoły.


W przypadku pojawienia się okoliczności uniemożliwiających wzięcie udziału przez członka/członków zwycięskich zespołów udziału w wizycie studyjnej należy niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.


Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, konkurs przeznaczony jest dla uczniów II i III klas polskich szkół ponadpodstawowych położonych w średnich miastach. Nie dopuszcza się sytuacji, aby którykolwiek członek zespołu był z innej klasy niż zakłada regulamin.


W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich II klas szkół ponadpodstawowych. Tak, zgłoszeń mogą dokonywać szkoły publiczne ponadpodstawowe z terenu całej Polski, jednak szkoła musi znajdować się w średnim mieście (wg definicji przyjętej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju).

To miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów – w tej chwili jest to 255 miejscowości w całej Polsce. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.


Nie, w zespole powinno znajdować się 6 uczniów oraz 1 opiekun.


Tak, ale wtedy zespół szkół jest traktowany jak jedna szkoła - co za tym idzie przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.