Formularz Rejestracyjny

Dane szkoły

Adres szkoły

Zgłaszający

Zespół może zostać zgłoszony do konkursu przez dowolnego pracownika szkoły, nie musi to być Opiekun Zespołu.

Opiekun zespołu

Na adres e-mail opiekuna zostaną przesłane powiadomienia o procesie rejestracji oraz będzie on służył do logowania w serwisie. .
Opiekun Zespołu to nauczyciel, który będzie brał czynny udział w pracach zespołu, a w przypadku wygranej zespołu otrzyma nagrodę i weźmie udział w wizycie studyjnej. Wraz ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać oświadczenie podpisane przez Opiekuna Zespołu (załącznik nr 6 do Regulaminu) w ciągu 7 dni od rejestracji, jednak nie później niż do 28 lutego 2021 r. włącznie.

Członkowie zespołu

Rodzic/opiekun prawny każdego z uczniów musi podpisać oświadczenie (załącznik nr 5 do Regulaminu), którego skan musi zostać przesłany wraz z resztą przesyłanych mailowo dokumentów w ciągu 7 dni od rejestracji, jednak nie później niż do 28 lutego 2021 r. włącznie.
Wszystkie pola wymagane.
Po wypełnieniu wszystkich pól i wysłaniu formularza, należy pobrać go w formie PDF i wydrukować (formularz generowany jest automatycznie razem z regulaminem). Formularz musi zostać opatrzony podpisami: Opiekuna Zespołu i Dyrektora Placówki Oświatowej. Oświadczenia muszą zostać wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 5 do Regulaminu), a także przez Opiekuna Zespołu (załącznik nr 6 do Regulaminu). Skan podpisanego formularza oraz oświadczeń powinien zostać wysłany po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego, najpóźniej do 28.02.2021 r. do godziny 23:59:59, w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt[usun-to]@konkurszespoleni.pl.
Przepisz kod: