Regulamin konkursu zesPOLeni

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w konkursie „zesPOLeni”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa) zaś Wykonawcą Way to Say Karolina Koziejowska (ul. Branickiego 21/107, 02-972 Warszawa)
 3. Celem Konkursu jest zaangażowanie młodzieży do poszukiwania obszarów i wątków, które świadczą o pozytywnym wpływie Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

§2 Definicje

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konkurs – konkurs „zesPOLeni”.
 2. Wykonawca – Way to Say Karolina Koziejowska (ul. Branickiego 21/107, 02-972 Warszawa)
 3. Organizator – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 4. Formularz Rejestracyjny – formularz online dostępny na stronie www.konkurszespoleni.pl stosowany przez Wykonawcę jako element zgłoszenia Zespołu do Konkursu, wypełniany przez Opiekuna, Dyrektora Placówki lub innego pracownika szkoły mający na celu zadeklarowanie uczestnictwa, a także służący przekazaniu podstawowych informacji na temat Zespołu zgłaszającego się do Konkursu. Dodatkowo wysyłany skanem do Wykonawcy na adres e-mail kontakt@konkurszespoleni.pl.
 5. Zgłoszenie Konkursowe – formularz zamieszczony na stronie internetowej www.konkurszespoleni.pl, który uzupełniony i przesłany wraz z załącznikiem – materiałem wideo, stanowi pracę konkursową.
 6. Praca Konkursowa – przedstawienie wybranego obszaru lub wątku pozytywnego wpływu Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w formie materiału wideo/filmu w języku angielskim z polskimi napisami.
 7. Uczestnicy – wszyscy uczniowie zgłoszeni do udziału w konkursie za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.
 8. Opiekun – nauczyciel, który z ramienia swojej szkoły deklaruje udział w Konkursie wraz z zespołem uczniów pełniąc funkcję nadzorującą.
 9. Zespół – uczniowie wraz z opiekunem biorący udział w Konkursie.
 10. Kapituła – kapituła Konkursu złożona ze specjalnie powołanych ekspertów, wchodzących w skład gremium utworzonego w celu dokonania oceny nadesłanych do Konkursu Zgłoszeń. Skład osobowy Kapituły określany jest przez Wykonawcę.

§3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów II i III klas polskich szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży położonych w średnich miastach (wg definicji przyjętej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów – w tej chwili jest to 255 miejscowości w całej Polsce.  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju ).
 2. Realizatorami Zadania Konkursowego są Zespoły składające się obowiązkowo z 1 nauczyciela-opiekuna i 6 uczniów (łącznie zespół musi liczyć 7 osób).
 3. Szkoła przystępująca do konkursu może wystawić tylko jeden Zespół.
 4. Każdy Zespół może nadesłać wyłącznie jedno Zgłoszenie Konkursowe.
 5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu) online zamieszczonego na www.konkurszespoleni.pl oraz przesłanie skanu zgłoszenia podpisanego przez Opiekuna Zespołu oraz Dyrektora Placówki wraz ze skanami oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego każdego z Uczestników / skanami oświadczenia pełnoletniego ucznia (załącznik 5 i 5 a do Regulaminu) oraz oświadczenia Opiekuna (załącznik nr 6 do Regulaminu) w ciągu 7 dni, najpóźniej do 20.02.2021r. włącznie, na adres mailowy kontakt@konkurszespoleni.pl, a następnie, zgodnie z harmonogramem konkursu, przesłanie Zgłoszenia Konkursowego (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 6. Przesłanie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. Wypełniając i przesyłając Formularz Rejestracyjny osoba wypełniająca składa oświadczenie, iż Zespół zapoznał się z Regulaminem Konkursu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Praca konkursowa nie może naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich oraz zawierać treści obraźliwych. Konkurs edukacyjny finansowany ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Funduszy norweskich i EOG
 8. Praca konkursowa musi mieć charakter autorski. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że praca nie jest plagiatem.
 9. W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad Wykonawca zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania pracy konkursowej, bez możliwości odwołania się od tej decyzji.
 10. Szkoły mają prawo do zamieszczenia informacji oraz innych materiałów promocyjnych na temat konkursu na własnych stronach internetowych i profilach społecznościowych.

§4 Przebieg Konkursu

 1. Czas trwania konkursu: 7.12.2020 r. – 28.02.2021 r.
 2. Konkurs będzie realizowany w formule etapowej, w podziale na następujące zadania:
  a) Rejestracja do Konkursu – do 20.02.2021 r.
  b) Przyjmowanie Zgłoszeń Konkursowych – do 28.02.2021 r.
  c) Obrady Kapituły – 1-12.03.2021 r.
  d) Ogłoszenie wyników – 15.03.2021 r.
 3. Rejestracja do Konkursu – odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na stronie www.konkurszespoleni.pl. Po rejestracji, najpóźniej do 28.02.2021 r. włącznie, należy przesłać skan Formularza Rejestracyjnego podpisany przez Opiekuna Zespołu i Dyrektora Placówki ze skanami oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego każdego z Uczestników / skanami oświadczenia pełnoletnich Uczestników (załącznik nr 5 i 5a do Regulaminu) oraz oświadczenia Opiekuna (załącznik nr 6 do Regulaminu) na adres e-mail kontakt@konkurszespoleni.pl. Sprawdzenia poprawności wypełnienia Formularzy Rejestracyjnych pod względem formalnym dokonuje Wykonawca. Potwierdzeniem zarejestrowania Zespołu do Konkursu jest otrzymanie od Wykonawcy informacji drogą mailową wraz z indywidualnym loginem i hasłem celem przesłania Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Przyjmowanie Zgłoszeń Konkursowych – wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 2 do Regulaminu) online zawierającego dane dotyczące Pracy Konkursowej (tytuł pracy, krótkie streszczenie pracy z opisem głównego wątku/obszaru wraz z filmem wideo będącym pracą konkursową, która polega na opracowaniu i zaprezentowaniu wątków lub obszarów pozytywnego wpływu Polaków na życie i gospodarkę współczesnej Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Praca konkursowa powinna być w języku angielskim z polskimi napisami oraz zawierać istotny aspekt bilateralny (specyfikacja techniczna do przygotowania video znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu).
 5. Obrady Kapituły – spośród nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych Kapituła dokona wyboru najlepszych materiałów wideo wg przyjętych kryteriów w podziale na kryteria merytoryczne i kreatywno-realizacyjne (karta oceny stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu). Wyniki przeprowadzonej oceny zawartości Zgłoszeń Konkursowych, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Ogłoszenie wyników – Lista laureatów 4 pierwszych miejsc oraz 3 wyróżnień zostanie ogłoszona 15.03.2021 r. za pośrednictwem strony www oraz fanpage’a Konkursu poprzez podanie nazwy zwycięskich szkół oraz publikację nagrodzonych materiałów wideo. Dodatkowo każdy z Opiekunów nagrodzonych Zespołów otrzyma informację drogą telefoniczną i mailową
 7. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas wizyt studyjnych. Jeżeli z uwagi na sytuację epidemiologiczną, termin wizyt określony w §5 pkt 2 zostanie przeniesiony na wrzesień lub październik 2021 roku (decyzję o tym podejmuje Organizator, a informacja o tym będzie opublikowana w dniu ogłoszenia wyników konkursu), wręczenie nagród odbędzie się w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Jeżeli z uwagi na sytuację epidemiologiczną wizyty zostaną odwołane (informacja o tym będzie opublikowana na stronie www oraz fanpage’u Konkursu na początku września 2021 roku), w ciągu 14 dni od opublikowania tej informacji laureatom I, II, III i IV miejsca zostaną wręczone nagrody dodatkowe (patrz §5 pkt 8). W sytuacji, gdy nie pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera, a ich uroczyste wręczenie odbędzie się przez dyrekcję.
 8. Wyróżnionym Zespołom nagrody zostaną wręczone osobiście na terenie danej placówki w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera, a ich uroczyste wręczenie odbędzie się przez dyrekcję.

§5 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są vouchery - karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego w sieci sklepów Decathlon: Konkurs edukacyjny finansowany ze środków pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, w ramach Funduszy norweskich i EOG
  a) I i II miejsce: vouchery (każdy o wartości 600 PLN) dla każdego polskiego Uczestnika będącego członkiem Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-Opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher na zakup sprzętu sportowego (o wartości 3000 PLN) dla szkoły delegującej zwycięski Zespół.
  b) III i IV miejsce: vouchery (każdy o wartości 400 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-Opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher na zakup sprzętu sportowego (o wartości 3000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.
  c) 3 wyróżnienia: vouchery (każdy o wartości 200 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-Opiekuna na zakup sprzętu sportowego, jak również voucher (o wartości 2000 PLN) dla każdej szkoły, z której Zespół otrzymał wyróżnienie.
  d) Dla pierwszych 399 uczestników, którzy prześlą Pracę Konkursową (uczniowie i nauczyciele), z wyłączeniem laureatów Konkursu, Organizator zapewnia pamiątkowe gadżety o wartości jednostkowej nie przekraczającej 50 zł brutto wysyłane po zakończeniu konkursu. O kolejności decyduje data rejestracji zespołu.
 2. Dla zdobywców I i II miejsca Wykonawca zorganizuje wizytę studyjną w Norwegii w dniach 17-20.05.2021 r. oraz dla zdobywców III i IV miejsca wizytę studyjną w Krakowie w dniach 12-15.04.2021r. Szczegóły dotyczące wizyty zostaną przekazane niezwłocznie po ogłoszeniu wyników drogą telefoniczną i mailową Opiekunowi Zespołu.
 3. Wykonawca pokrywa koszty związane z organizacją wizyty studyjnej, tj. dojazd, ubezpieczenie, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, atrakcje kulturalne na miejscu.
 4. Organizator oświadcza, że zarówno nagroda podstawowa jak i ewentualna nagroda dodatkowa przyznana dla jednego ucznia oraz nauczyciela nie przekroczy jednorazowo kwoty 2000 PLN, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). Nagrody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 5. Organizator oświadcza, że nagroda dla jednej szkoły, przekroczy kwotę 2000 PLN, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). Nagrody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Odpowiedzialność za odprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanych nagród dla szkół pokrywa Wykonawca.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia lub odwołania wizyt studyjnych ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną – decyzję w tej sprawie podejmie do czasu ogłoszenia wyników. W przypadku przełożenia wizyt studyjnych na wrzesień/październik 2021, Organizator zastrzega możliwość odwołania wizyt studyjnych ze względu na panującą w tym terminie sytuację epidemiologiczną.
 7. W przypadku odwołania wizyt, laureatom I, II, III i IV miejsca przyznane zostaną dodatkowe nagrody rzeczowe w następujący sposób:
  a) I i II miejsce: vouchery (każdy o wartości 300 PLN) dla każdego polskiego Uczestnika będącego członkiem Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-Opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher na zakup sprzętu sportowego (o wartości 1500 PLN) dla szkoły delegującej zwycięski Zespół.
  b) III i IV miejsce: vouchery (każdy o wartości 200 PLN) dla każdego Uczestnika będącego członkiem polskiego Zespołu konkursowego oraz nauczyciela-Opiekuna na zakup sprzętu sportowego oraz voucher na zakup sprzętu sportowego (o wartości 1000 PLN) dla szkoły delegującej ten Zespół.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” jest Organizator Konkursu.
 2. Organizator, jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu w imieniu i na rzecz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na warunkach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników i Opiekuna będą pobierane i przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Wykonawcę i realizacji działań informacyjno-promocyjnych z nim związanych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

§7 Prawa autorskie

 1. Opiekun przesyłając Zgłoszenie Konkursowe jednocześnie oświadcza, że Uczestnicy i Opiekun posiadają pełnię autorskich praw majątkowych i osobistych do zgłaszanej Pracy Konkursowej, a Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
 2. Opiekun i Uczestnicy akceptują, że z chwilą przesłania Zgłoszenia Konkursowego z Pracą Konkursową Organizator i Wykonawca nabywają nieodpłatnie do Pracy Konkursowej licencję niewyłączną, na cele niekomercyjne bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pół eksploatacji:
  - utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, egzemplarzy utworów lub ich części, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik, zwielokrotnienie utrwalonych egzemplarzy określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym zwielokrotnienie zapisu komputerowego,
  - wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów dla celów eksploatacji, umieszczenie na własnych stronach internetowych, kanałach, profilach, podstronach i innych stronach będących pod administracją lub zarządzaniem Organizatora,
  - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, elektroniczne udostępnienie,
  - publiczne wystawienie, wyświetlenie, wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnienie, także przez Internet.
 3. Opiekun i Uczestnicy przesłanego Zgłoszenia Konkursowego z Pracą Konkursową ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, Wykonawcy i osób trzecich w przypadku, gdyby zgłoszona praca naruszała prawa osób trzecich.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Udział Uczestnika i Opiekuna w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Konkursu www.konkurszespoleni.pl
 4. Podczas wręczania nagród oraz trwania wizyty studyjnej Wykonawca będzie wykonywał zdjęcia statyczne i filmowe w celach dokumentacyjno - marketingowych. Ponadto, Wykonawca udostępni w/w materiały przedstawicielom mediów, którzy będą mogli wykorzystać je do publikacji. Osoby decydujące się na udział w konkursie wyrażają tym samym zgodę na rejestrację ich wizerunku, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami (patrz §4 pkt. 3).
 5. Wykonawca konkursu zastrzega prawo niedopuszczenia do udziału w konkursie prac konkursowych, w przypadku których zgłaszający nie dopełnili w całości warunków niniejszego regulaminu.
 6. Wykonawca dopuszcza zmiany terminów dla poszczególnych etapów/części konkursu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 9. Informacja o zmianie regulaminu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu.
 10. Wykonawca zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.

Załączniki:

 1. Formularz rejestracyjny
 2. Formularz zgłoszenia konkursowego
 3. Specyfikacja techniczna wideo
 4. Karta oceny pracy konkursowej
 5. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego / 5a. Oświadczenie ucznia pełnoletniego
 6. Oświadczenie nauczyciela-opiekuna 
 7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Konkuru